See product options

Matrix Aquos Ultra Spare Tips

Product Overzicht

  • 2,8mm Carbon toppen verkrijgbaar in: 1oz, 1,5oz, 2oz (passen op Ultra-C & Ultra-X)
  • 3,4mm Carbon toppen verkrijgbaar in: 1,5oz, 2,5oz, 3,5oz (passen op Ultra-D)